Π.Δ.113/2011 – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων των Αστυνομικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-261/15.12.2011 το Προεδρικό Διάταγμα 132/2011 που τροποποιεί τις  διατάξεις του π.δ.100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94) και ειδικότερα εκτός άλλων και την επίμαχη περίπτωση κγ΄ που προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του π.δ.100/2003  με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2011. Η κατάργηση  της επίμαχης περίπτωσης κγ΄άρθρου 17 παρ. 1 ήλθε να αποκαταστήσει την ισορροπία καθώς είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από συνδικαλιστικούς φορείς αστυνομικών όσο και από απλούς αστυνομικούς καθώς οριζόταν ότι ο αστυνομικός μπορούσε να μετατεθεί με πρωτοβουλία της υπηρεσίας όταν ανακύπτουν λόγοι που άπτονται σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών η οποία στην ουσία ακύρωνε ολόκληρο τον Κώδικα Μεταθέσεων.
Στις λοιπές τροποποιήσεις περιλαμβάνονται η υποχρεωτική τοποθέτηση και μην μετακίνηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος εκτός των υπηρεσιών που ορίζονταν στο άρθρο 7 παρ.1 τώρα και στα Τμήματα Ασφαλείας για τους νεοεξερχόμενους  αστυφύλακες και νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους  Β΄ της Σχολής Αξιωματικών. Εδώ θα θυμίσουμε το εξώδικο που είχε στείλει στις 30-9-2011 η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (εδώ και εδώ οι αναρτήσεις) τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής (ΓΑΔΑ) για παραβίαση του κώδικα μεταθέσεων όταν είχε τοποθετηθεί μεγάλος αριθμός νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
Οι τροποποιήσεις του Π.Δ.132/2011 έχουν ενσωματωθεί στο Π.Δ.100/2003.
Κατεβάστε εδώ το Π.Δ.100/2003 κωδικοποιημένο με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις. Κατεβάστε εδώ το Π.Δ.132/2011 ή διαβάστε το στη συνέχεια…

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132 (ΦΕΚ Α-261/15.12.2011)
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 4. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την υπ’ αριθμ. 296/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 85/2011 (Α΄ 207) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ως άνω π.δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 85/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αξιωματικών Υπαστυνόμοι Β΄ τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς». 3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου π.δ., όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ. 85/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αστυνομικοί στην περίπτωση αυτή αποσπώνται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων/Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων ή Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης/Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας και μετά την αποδέσμευσή τους από τα συγκεκριμένα καθήκοντα επιστρέφουν στις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά, πλην των προερχομένων από την Ε.Κ.Α.Μ., οι οποίοι τοποθετούνται σε άλλες Υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης».
Άρθρο 2 Η περίπτωση κγ΄ που προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ως άνω π.δ. με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2011 καταργείται.
Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011

Προηγούμενο άρθροΟι Μέτοχοι Τομέα Πρόνοιας ΑστυνομικώνΤΕΑΠΑΣΑ, ΕΦΑΠΑΞ στα 31 έτη. Δημοσιεύτηκε η Υπ.Απόφαση
Επόμενο άρθροΣτις 8-9-2012 και ώρα 12 όλοι στην Πλατεία Λευκού Πύργου